Системно о зачетах и экзаменах, деке, красном дипломе, поступлении

• Зачеты и экзамены:

Зачетная неделя с 20 по 31.05. Экзаменационная — с 03.06 по 15.06 (у некоторых консультации будут с 30.05). Потом наступают деки.

(это взято с методичек, а так вопросы могут отличаться. По ТП так много, т.к. вопросы взяты с каждого модуля).

Экзамены у нас (11 группа):

Предмет та викладач Консультації Іспити
Дата Час Ауд. Дата Час Ауд.
Аграрне право України
доц. Коваленко Т. О.
30.05 1305 416 3.06 1200 449
Міжнародне приватне право
доц. Радченко Л. І.
6.06 1000 448 07.06 1200 448
Сімейне право
доц. Блажівська О. Є.
10.06 900 106 11.06 1200 106
Трудове право
доц. Панасюк О. Т.
14.06 1000 405 15.06 1200 405

Фото для всех:
02
01

• ДЕК:

Список, кто в какой день сдает дек (17 (18)-20 (21,22) ), будет утвержден в деканате. Группа делится пополам. Если 2 группы — сначала первая, а потом вторая.


Графік складання дек

1
1
1


Питання на ДЕК іспит з теорії та держави (ОКР «Бакалаври»)


1. Наукова та практична діяльність: проблеми співвідношення.

2. Особливості предмету теорії права та держави.

3. Функціональне призначення теорії права та держави.

4. Поняття науки, класифікація юридичних наук.

5. Підходи до класифікації методів юридичної науки.

6. Взаємодія держави та громадянського суспільства.

7. Особливості державної влади.

8. Проблеми співвідношення державної та політичної влади.

9. Суверенітет як ознака державної влади.

10. Завдання та функції держави: співвідношення.

11. Органи держави та самоврядування: співвідношення.

12. Правовий статус людини і громадянина: проблеми співвідношення.

13. Поняття та ознаки правової держави.

14. Поняття та ознаки соціальної держави.

15. Поняття та ознаки норм права.

16. Поняття, ознаки, елементи системи права.

17. Поняття законності як багатоаспектної категорії.

18. Поняття, ознаки, елементи механізму держави.

19. Поняття та основні ознаки держави.

20. Правове регулювання і правовий вплив: співвідношення.

21. Нормативно-правові акти: ознаки та види.

22. Юридичний позитивізм.

23. Теорія природного права.

24. Юридична відповідальність та державний примус.

25. Юридичні колізії: поняття і види.

26. Тлумачення норм права: поняття, види, способи.

27. Правовідносини: поняття та склад.

28. Типологія правових систем: проблеми визначення критеріїв.

29. Нормативно-правовий договір як джерело права.

30. Правовий прецедент.


Питання на державний іспит для бакалаврів (для спеціалізації «Фінансове право»)


1. Фінансова діяльність української держави і органів місцевою самоврядування: поняття, зміст, правові форми і методи.

2. Фінансово-правові відносини: поняття, зміст та особливості.

3. Фінанси і фінансова система України як об’єкт фінансово-правового регулювання. Ланки фінансової системи України на сучасному етані.

4. Поняття і зміст фінансового права, його предмет і метод. Місце фінансового права в системі права України, співвідношення з іншими галузями права.

5. Поняття і система джерел фінансового права. Конституція України як основне джерело фінансового права.

6. Поняття і зміст фінансово-правового регулювання. Фінансово-правові норми Фінансово-правові відносини.

7. Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України в системі державного управління фінансами. Законотворча функція Верховної Ради України у сфері фінансів.

8. Правовий статус органів управління фінансами. Міністерство фінансів України як центральний орган виконавчої влади у сфері фінансів.

9. Правовий статус органів державної податкової служби України. Інші контролюючі органи в сфері оподаткування.

10. Фінансово-правова відповідальність, її особливості і види, відмежування від інших видів правової відповідальності.

11. Поняття і зміст фінансового контролю. Система органів фінансового контролю. Принципи, методи і види фінансового контролю. Правовий статус державної контрольно-ревізійної служби.

12. Рахункова палата України як орган парламентського фінансового контролю. Проблеми розвитку її статусу в сучасний період.

13. Поняття бюджету. Державний бюджет України. Закон України про Державний бюджет України. Звіт про виконання Державного бюджету України, його затвердження.

14. Поняття і система бюджетного права. Бюджетний кодекс України як основне джерело бюджетного права.

15. Бюджетна система України, її склад. Принципи бюджетної системи України.

16. Поняття, зміст і стадії бюджетного процесу згідно Бюджетного кодексу України.

17. Порядок складання, розгляду і затвердження Державного бюджету України. Основні напрями бюджетної політики на відповідний рік.

18. Розпорядники бюджетних коштів: поняття, види та повноваження.

19. Правове регулювання міжбюджетних відносин за Бюджетним кодексом України. Міжбюджетні трансферти.

20. Місцеві бюджети. Доходи і видатки місцевих бюджетів. Проблеми вдосконалення доходної бази місцевих бюджетів.

21. Доходи бюджету, їх соціально-економічна характеристика та розподіл між ланками бюджетної системи України.

22. Правове регулювання податкових відносин. Джерела податкового права. Податкові правовідносини.

23. Поняття і зміст системи оподаткування в Україні.

24. Поняття податку як фінансово-правової категорії. Елементи податку.

25. Правове регулювання непрямих податків в Україні.

26. Правове регулювання оподаткування доходів громадян (суб’єкти, об’єкт та інші елементи).

27. Відповідальність за податкові правопорушення. Проблемні питання відповідальності за податкові правопорушення.

28. Поняття і система видатків Державного бюджету України в сучасних умовах. Правове регулювання видатків Державного бюджету України. Особливості правовідносин у сфері державних видатків.

29. Поняття і предмет банківського права.

30. Правовий статус Національного банку України. Закон України «Про Національний банк України» від 20 травня 1999 р. № 679-ХІУ.

31. Поняття і правовий статус банку. Банківська система України. Проблемні питання вдосконалення правового регулювання банківської системи

32. Правові основи грошового обігу в Україні.

33. Правове регулювання валютних відносин в Україні. Валютне регулювання і валютний контроль. Валютні операції.

• Про красный диплом:

+ абз. 4 п. 3.12.3.5. Наказ МОУ від 02.06.1993 № 161 «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних заклада»: «[с]туденту, який отримав підсумкові оцінки «відмінно» не менше як з 75 відсотків усіх навчальних дисциплін та індивідуальних завдань, передбачених навчальним планом, а з інших навчальних дисциплін та індивідуальних завдань — оцінки «добре», склав державні екзамени з оцінками «відмінно», захистив дипломний проект (роботу) з оцінкою «відмінно», а також виявив себе в науковій (творчій) роботі, що підтверджується рекомендацією кафедри (предметної або циклової комісії), видається документ про освіту (кваліфікацію) з відзнакою.«

+ Положення про диплом з відзнакою Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «[н]а отримання диплома з відзнакою може претендувати студент випускного курсу, який протягом навчання за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем:
— отримав підсумкові оцінки «відмінно» з не менш як 75 відсотків усіх навчальних дисциплін та індивідуальних завдань, передбачених навчальним планом, а з решти навчальних дисциплін та індивідуальних завдань – оцінки «добре»;
— склав державні іспити з оцінками «відмінно», захистив випускну кваліфікаційну роботу (проект) з оцінкою «відмінно»;
— виявив здібності до наукової (творчої) роботи, що підтверджується мотивованим поданням-рекомендацією випускової кафедри (циклової комісії) до Державної екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії.

Зачеты не умеют никакого значения для красного диплома (со слов методистки).

• Поступление:

1) Правила поступления:
+ Полностью — http://vk.com/doc5815044_162816605

2) Програма вступних випробувань (ОКР «Магістр». ОКР «Спеціаліст»)
Для зручності:

4) Приклад вступного випробовування з фаху
Запись опубликована в рубрике Учеба с метками , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Один комментарий: Системно о зачетах и экзаменах, деке, красном дипломе, поступлении

  1. Таня говорит:

    Преподаватели могут консультпирвоать ЧП?

Добавить комментарий