Правовий статус фінансових установ (питання на залік + НПА до курсу)

Питання на залік


1. Поняття фінансової установи. Співвідношення понять фінансова установа, кредитна установа і банківська установа.

2. Поняття фінансової послуги. Проблеми розмежування фінансових послуг та інших господарських операцій та цивільних правочинів.

3. Основні умови створення та діяльності фінансових установ. Об’єктивна необхідність спеціального правового регулювання.

4. Державні органи, що здійснюють регулювання ринків фінансових послуг. Розподіл сфер державного регулювання.

5. Сутність, роль і значення банку як інституту фінансово-кредитної системи. Особливості правового статусу.

6. Поняття банківської діяльності. Економічні та юридичні особливості. Виключний характер банківської діяльності.

7. Класифікація банківських операцій. Співвідношення категорій «банківська операція», «банківський правочин» та «банківська послуга».

8. Правове положення Національного банку України. Подвійна правова природа Національного банку України.

9. Взаємовідносини Національного банку України з вищими органами держави. Питання автономії Національного банку України.

10. Органи управління і структура Національного банку України. Розмежування повноважень між Радою та Правлінням НБУ, особливості компетенції Голови Національного банку України.

11. Забезпечення стабільності грошової одиниці України. Засоби та методи грошово-кредитної політики.

12. Банківське регулювання. Співвідношення адміністративних та економічних засобів здійснення банківського регулювання.

13. Нагляд за діяльністю банків. Застосування заходів впливу до банків.

14. Платіжні системи: поняття, завдання, види.

15. Поняття, мета та форми регулювання ринку цінних паперів.

16. Органи, що здійснюють державне регулювання ринку цінних паперів.

17. Правовий статус та повноваження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

18. Поняття та види учасників фондового ринку.

19. Правовий статус емітентів цінних паперів. Основні вимоги до емісії цінних паперів.

20. Правове положення та класифікація інвесторів на фондовому ринку. Особливості інвестування інституційними інвесторами.

21. Правовий статус інститутів спільного інвестування.

22. Особливості управління активами інститутів спільного інвестування.

23. Поняття, види та критерії професійної діяльності на фондовому ринку.

24. Правовий статус торговців цінними паперами. Правочини щодо цінних паперів, які можуть вчинятися без участі торговця цінними паперами.

25. Структура Національної депозитарної системи. Види та особливості депозитарної діяльності.

26. Поняття та функції депозитаріїв, реєстраторів та зберігачів на фондовому ринку України.

27. Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку. Правовий статус фондової біржі.

28. Відповідальність за правопорушення на ринку цінних паперів.

29. Правовий статус та повноваження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

30. Поняття та види кредитних установ. Правовий статус кредитної спілки.

31. Правовий статус страхових компаній.

32. Правові засади діяльності недержавних пенсійних фондів. Їх види.

33. Адміністрування недержавного пенсійного фонду.

34. Порядок надання фінансових послуг ломбардами.

35. Правові засади діяльності з управління фондами операцій з нерухомістю (ФОН) та фондами фінансування будівництва (ФФБ).

36. Види, підстави та порядок застосування заходів впливу Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

37. Фінансовий моніторинг. Поняття і види.

38. Державний фінансовий моніторинг. Система. Суб’єкти. Повноваження.

39. Первинний фінансовий моніторинг. Обов’язки суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

40. Фінансові операції, що підлягають обов’язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу.


НПА до курсу


1. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ: Закон України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР

2. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 07 серпня 2001 року № 2664-III

3. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07 грудня 2000 року № 2121-ІІІ

4. Про Національний банк України: Закон України від 20 травня 1999 року № 679-XIV

5. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 05 квітня 2001 року № 2346-III

6. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 року N 3480-IV

7. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30 жовтня 1996 року N 448/96-ВР

8. Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні Закон України від 10 грудня 1997 року N 710/97-ВР

9. Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди) Закон України від 15 березня 2001 року N 2299-III

10. Про інститути спільного інвестування. Закон України від 5 липня 2012 року N 5080-VI

11. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за правопорушення на ринку цінних паперів Закон України від 25 грудня 2008 року N 801-VI

12. Про страхування Закон України від 7 березня 1996 року N 85/96-ВР

13. Про недержавне пенсійне забезпечення Закон України від 9 липня 2003 року N 1057-IV

14. Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю Закон України від 19 червня 2003 року N 978-IV (до питання: Правові засади діяльності з управління фондами операцій з нерухомістю (ФОН) та фондами фінансування будівництва (ФФБ).

15. Про кредитні спілки Закон України від 20 грудня 2001 року N 2908-III

16. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму: Закон України від 28 листопада 2002 року N 249-IV (у редакції Закону від 18 травня 2010 року N 2258-VI)

17. Про ратифікацію Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, 1990 рік: Закон України від 17 грудня 1997 року N 738/97-ВР

18. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23 вересня 1994 року

19. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93

20. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV

21. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV

22. Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991 року № 1576-XII

23. Про акціонерні товариства: Закон України від 17 вересня 2008 року № 514-VI

24. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: Закон України від 15 травня 2003 року № 755-IV

25. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 01 червня 2000 року № 1775-III

26. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон України від 11 вересня 2003 року № 1160-IV

27. Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг: Указ Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070/2011

28. Положення про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку: Указ Президента України від 23 листопада 2011 року N 1063/2011

29. Положення про Державну службу фінансового моніторингу України: Указ Президента України від 13 квітня 2011 року N 466/2011

30. Порядок взяття на облік суб’єктів первинного фінансового моніторингу, реєстрації ними фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, і подання Державній службі фінансового моніторингу інформації про зазначені та інші фінансові операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. N 747

31. Порядок взяття на облік Державною службою фінансового моніторингу інформації про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. N 747

32. Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF): постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 28 серпня 2001 р. N 1124

33. Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів: Постанова Правління Національного банку України від 08.09.2011 N 306

34. Положення про діяльність в Україні внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем: Постанова Правління Національного банку України від 25 вересня 2007 р. N 348 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 05.06.2008 р. N 165)

35. Інструкція про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті: Постанова Правління Національного банку України від 16 серпня 2006 р. N 320

36. Положення про здійснення банками фінансового моніторингу: Постанова Правління Національного банку України від 14 травня 2003 р. N 189 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 31 січня 2011 р. N 22)

37. Положення про депозитарну діяльність Національного банку України з державними цінними паперами: Постанова Правління Національного банку України від 19 березня 2003 року N 114 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 15 грудня 2011 р. N 456)

38. Положення «Про структуру системи банківського нагляду Національного банку України та його повноваження щодо адекватного реагування на порушення в діяльності комерційних банків»: Постанова Правління Національного банку України від 17 листопада 1997 р. N 380

39. Положення про Комісію Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків: Постанова Правління Національного банку України від 9 листопада 1998 р. N 470

40. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні: Постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 р. N 368

41. Положення про порядок формування обов’язкових резервів для банків України та філій іноземних банків в Україні: Постанова Правління Національного банку України від 16 березня 2006 р. N 91

42. Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства: Постанова Правління Національного банку України від 17 серпня 2012 р. N 346

43. Положення про планування та порядок проведення інспекційних перевірок: Постанова Правління Національного банку України від 17 липня 2001 р. N 276 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 13 жовтня 2011 р. N 366)

44. Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями. Постанова Правління Національного банку України від 25 січня 2012 року № 23.

45. Положення про надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України: Постанова Правління Національного банку України від 13 липня 2010 року N 327.

46. Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України: Постанова Правління Національного банку України від 30 квітня 2009 р. N 259

47. Положення про надання банками України інформації за угодами з купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній валюті на міжбанківському кредитному ринку: Постанова Правління Національного банку України від 21 січня 2004 р. N 20

48. Положення про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків — резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях: Постанова Правління Національного банку України від 26 березня 1998 р. N 118 (назва Положення в редакції постанови Правління Національного банку України від 25.05.2000 р. N 209)

49. Правила реєстрації кореспондентських рахунків банків Національним банком України: Постанова Правління Національного банку України від 15 серпня 2001 р. N 343

50. Інструкція про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями: Постанова Правління Національного банку України від 24 березня 1999 р. N 136

51. Положення про валютний контроль: Постанова Правління Національного банку України від 8 лютого 2000 р. N 49

52. Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою: Постанова Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 р. N 281

53. Методичні вказівки з інспектування банків «Система оцінки ризиків»: Схвалено постановою Правління Національного банку України від 15 березня 2004 р. N 104

54. Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України: Схвалено постановою Правління Національного банку України від 2 серпня 2004 року N 361

55. Методичні рекомендації щодо взаємодії між інспекторами з банківського нагляду Національного банку України та зовнішніми аудиторами банків: Схвалено постановою Правління Національного банку України від 29 квітня 2004 року N 191

56. Концепція запровадження нагляду (оверсайта) за платіжними системами в Україні: Схвалено постановою Правління Національного банку України від 15.09.2010 N 426

57. Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 5 серпня 2003 р. N 25 (у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 24 лютого 2011 р. N 102)

58. Положення про встановлення обмежень на суміщення діяльності фінансових установ з надання певних видів фінансових послуг: Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 8 липня 2004 р. N 1515

59. Положення про Державний реєстр фінансових установ: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 р. N 41 (в редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16 січня 2007 р. N 6640)

60. Положення про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 5 грудня 2003 р. N 152

61. Професійні вимоги до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13 липня 2004 р. N 1590

62. Положення про критерії та фінансові нормативи діяльності кредитних установ: Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 вересня 2006 р. N 6261

63. Ліцензійні умови провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами: Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 18 жовтня 2005 р. N 4802

64. Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами: Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26 квітня 2005 р. N 3981

65. Про можливість надання юридичними особами — суб’єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, фінансових послуг з надання коштів у позику та надання поручительств: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 31 березня 2006 року N 5555

66. Положення про надання послуг з фінансового лізингу юридичними особами — суб’єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 22 січня 2004 р. N 21 (у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 24 червня 2005 р. N 4241)

67. Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги: Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 20.11.2012 N 2319

68. Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку: рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 березня 2006 р. N 160

69. Порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії: Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 2006 р. N 345

70. Правила розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій: Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16.10.2012 N 1470

Запись опубликована в рубрике Учеба с метками , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий