Кобрін А. Є. Теоретико-правові проблеми визначення поняття «податкова пільга» та його співвідношення з суміжними поняттями

Кобрін А. Є. Теоретико-правові проблеми визначення поняття «податкова пільга» та його співвідношення з суміжними поняттями // Сучасні правові системи світу в умовах глобалізації: реалії та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 30-31 травня 2011 року. — с. 30-33.

У сучасних економічних, соціальних, правових та інших відносинах важливе місце посідає система оподаткування. За допомогою податку держава стимулює та стримує підприємницьку, трудову та іншу діяльність. В залежності від податкової політики держави податковий тиск на фізичних та юридичних осіб може бути різний. Одним із засобів, які зменшують податковий тягар, а з ним і тиск, на суб’єктів податкового право є податкова пільга. Оскільки теорія та практика нерозривно пов’язані, тому виникає потреба дати визначення податкової пільги та визначити її співвідношення з суміжними поняттями.

Актуальність даного дослідження зумовлена, по-перше, необхідністю вивчення цього явища і визначення його місця в правовій системі України, а по-друге, невирішеністю та відкритістю питань податкової пільги у правовій науці.

Окремі положення з проблематики визначення податкової пільги розглядалися такими вченими як Л.К. Воронова [3], Н.Ю. Пришва [8], Таращенко В. А. [9] та інші. Окремі аспекти співвідношення поняття «пільги» з суміжними правовими категоріями розглядали такі вчені як С.Г. Волкотруб [2], Д. О. Писаний [6], Т. О. Пікуля [7], О. Ткаля [10] та інші.

Поняття податкової пільги передбачено ст. 30 Податкового кодексу України (далі — ПК). З аналізу п. п. 30.1 та 30.2 ст. 30 ПК можна дати таке визначення: податкова пільга – це передбачене податковим та митним законодавством звільнення платника податків від обов’язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата ним

30

податку та збору в меншому розмірі за наявності особливостей, що характеризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, об’єкт оподаткування або характер та суспільне значення здійснюваних ними витрат.

Слід зазначити, що, на думку окремих вчених, таке поняття не відповідає Конституції України. Вони зазначають, що згідно ст. 67 Конституції України кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом, а тому платник податку не може бути звільнений від сплати податку [9, с. 20-21]. Натомість звільнення від сплати податків є винятком з принципу загальності оподаткування. Дана норма є відсилочною до податкового законодавства, а тому законодавець вправі визначати суб’єктів, на яких поширюються податкові пільги. Тим більш повне та часткове звільнення певних осіб від сплати податку є гарантією принципу рівності та справедливості, оскільки основна мета пільги – це надання можливості для реалізації особою своїх прав у разі наявності в особи менших юридичних та фактичних можливостей застосування своїх здібностей в силу різних обставин. Слід мати на увазі, що пільги повинні надаватися виключно на підставі принципу справедливості. В іншому випадку пільга втрачає свою мету, а з нею і позитивний результат. Тому слід погодитися з авторами науково-практичного коментаря до Податкового кодексу України, що «при наданні пільг критерієм повинне бути матеріальне становище суб’єкта оподаткування» [5, с. 119].

В доктрині права існують різні визначення поняття «податкова пільга». На думку Л. К. Воронової, пільга – це повне або часткове звільнення від плати [3, с. 219]. Більш деталізовано дає визначення Н. Ю. Пришва. На її думку, податкові пільги – це переваги, що надаються окремим категоріям платників податків, інших обов’язкових платежів перед іншими платниками та полягають у повному чи частковому звільненні їх від оподаткування [8, с. 67].

Думається, що податкову пільгу можна розглядати в двох значеннях: об’єктивному та суб’єктивному. Податкова пільга в об’єктивному значенні – це сукупність правових норм, які встановлюють повне чи часткове звільнення від оподаткування для певних категорій осіб за наявності особливостей, що характеризують їх як певну групу платників податків, вид їх діяльності, об’єкт оподаткування або характер та суспільне значення здійснюваних ними витрат. Податкова пільга в суб’єктивному значенні – це передбачене і гарантоване законодавством право особи на повне чи часткове звільнення від оподаткування за наявністю особливостей, що характеризують дану особу як представника певної групи платників податків, вид його діяльності, об’єкт оподаткування або характер та суспільне значення здійснюваних ним витрат. Крім того, правову пільгу можна розглядати як додатковий елемент податку.

Однією з сучасних проблем в доктрині є вирішенні питання щодо співвідношення між поняттями «пільга», «преференція», «привілей» та «імунітет». Така проблема зумовлена ґенезою цих понять, оскільки на певних етапах розвитку ці терміни були взаємозамінні.

Поняття «пільга» (рос. льгота) походить від слов’янських слів «льга», «легота», що означають з одного боку легкість, необтяжливість, а з другого – особливі права, переваги перед іншими [4, c. 27]. Визначення поняття «пільги» на рівні закону на даний момент відсутнє. Дане визначення зустрічається лише в п. 2.2. Методичних рекомендацій для державних органів та органів місцевого самоврядування з питань протидії корупції, затверджене наказом Головного управління державної служби України від 26.12.2007 № 337 (далі – Методичні рекомендації). Згідно з Методичними рекомендаціями пільгами визнаються встановлені законодавством переваги, що надаються особі (групи осіб), порівняно з іншими особами, і полягають у звільненні тих чи інших осіб від відповідних рівних для усіх або для певних категорій громадян обов’язків.

В доктрині щодо співвідношення пільги з преференцією існують дві точки зору: перша визначає ці поняття тотожними, а друга говорить, що ці поняття різні. Так, на думку Д. О. Писаного, «преференції, на відміну від пільги, мають абстрактний характер, оскільки преференцію може використати будь-хто»[6, с. 336]. Поняття преференція та пільги в законодавстві є тотожними. Так, згідно ч. 1 ст. 302 Митного кодексу України тарифні пільги (тарифні преференції) — це пільги, що надаються Україною у процесі реалізації її зовнішньоекономічної політики на умовах взаємності чи в односторонньому порядку щодо товарів, які переміщуються через митний кордон України, як звільнення від справляння мита, зниження ставок мита або

31

встановлення тарифних квот на ввезення товарів. Аналогічна ситуація простежується в Законі України «Про Єдиний митний тариф», крім ст. 8 відповідного закону, яка розмежовує пільгові та преференційні ставки ввізного мита.

Поняття «пільга» та «привілей» по-різному трактується в теорії та актах органів державної влади. На думку Т. О. Пікуля, привілеї – це різновид пільг, які є перевагами, що надаються встановленому колу осіб з огляду на займану посаду [7]. Інша позиція закріплена в п. 2.2. Методичних рекомендацій, згідно якої «інші переваги — це переваги (привілеї, додаткові гарантії), які не охоплюються поняттям «пільги», але ставлять певну особу в нерівне становище з іншими особами. Вони можуть полягати, зокрема, у праві на позачергове або першочергове одержання матеріальних благ чи послуг або пільг, які належать особі за законом». З цього виходить, що поняття «пільга» не охоплює поняття «привілей». В міжнародному праві поняття «податковий привілей» та «податкова пільга» також не будуть збігатися. Згідно ст. 28 Віденської конвенції про дипломатичні зносини «винагорода і збори, що стягуються представництвом при виконанні своїх офіційних обов’язків, звільняються від усіх податків, зборів і мит». В даному випадку не можна говорити про податкову пільгу, оскільки п. 162.2 ст. 162 ПК визначає, що «не є платником податку нерезидент, який отримує доходи з джерела їх походження в Україні і має дипломатичні привілеї та імунітет, встановлені чинним міжнародним договором України, щодо доходів, які він отримує безпосередньо від провадження дипломатичної чи прирівняної до неї таким міжнародним договором діяльності». В свою чергу згідно п. 30.1. ст. 30 ПК обов’язковою ознакою податкової пільги є наявність платника податку, який звільняється від сплати податку.

Поняття «імунітет» було відоме ще Стародавньому Риму і означало звільнення певних осіб від певних громадських обов’язків, в тому числі від сплати податків [1, с. 146]. В теорії вирізняються різні погляди щодо співвідношення поняття «пільга» та «імунітет». Деякі вчені розглядають співвідносять їх як загальне та спеціальне. Наприклад, на думку О. Ткалі імунітет – це особливий вид привілеїв, які по суті є специфічним різновидом пільг, юридичних винятків [10]. В даному випадку ідеться про те, що поняття пільги включає в себе поняття «імунітет» та «привілей». Натомість іншої думки М. Ю. Черкес, який, порівнюючи «імунітет» та «привілей» в міжнародному праві, зазначає, що «привілеї слід розглядати як сукупність особливих прав…Імунітети – сукупність обов’язків, від яких звільняються дипломатичні та консульські представники, але не звільняються власні громадяни» [11, с. 154]. Під таке визначення імунітету підходить податкова пільга, оскільки сплата податку є обов’язком, то особи (в даному випадку дипломатичні та консульські представники), які звільняються від сплати податку отримують як податкові пільги, так імунітет. Вважається, що таке розуміння імунітету є занадто широким. Цікавою є позиція С. Г. Волкотруба, який визначає, що «імунітети покликані запобігти погіршенню становища особи (запобігти обмеження прав його суб’єкта чи покладення на нього обтяжливого обов’язку), а привілеї покращують існуюче становище особи, даючи можливість користуватися додатковими благами». Натомість далі автор говорить про те, що дані поняття є видовими, а родовим поняттям є «пільга» [2, с. 10].

Думається, що поняття «пільга», «привілей» та «імунітет» є явищами різними, які лише в певних випадках можуть перетинатися.

Таким чином, існують різні позиції з приводу визначення поняття «податкова пільга» та співвідношення його з суміжними поняттями. Прогресом у розвитку законодавства є прийняття Податкового кодексу, яким було закріплено визначення податкової пільги. Плюралізм думок з приводу теоретичних і законодавчих розумінь податкових пільг, привілеїв та імунітетів свідчить про складність їх використання та застосування. Тому пропонується внести зміни в законодавство для чіткого визначення таких термінів, як «правова пільга», «правова преференція» «правовий привілей» та «правовий імунітет».

Використана література:

1. Бартошек М. Римское право: (Понятия, термины, определения): Пер. с чешск. – М.: Юрид. лит., 1989.– 448 c.

2. Волкотруб С.Г. Імунітет у кримінальному процесі України: [Моногр.]. – Харків: Консум, 2005. – 144 с.

3. Воронова Л. К. Фінансове право України: Підручник. — К.: Прецедент; Моя книга, 2006. — 448 с.

32

4. Мармилова Т.Д. Митні пільги та преференції: поняття та зміст // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ » Митна газета». – Львів, 2008. – № 5. – С. 26-30.

5. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України: в 3 т. / Заг. редакція, М. Я. Азарова – Том 1. – кол. авторів – К. : Міністерство фінансів України, Національний університет ДПС України, 2010. – 662 с.

6. Писаний Д.О. Податкові пільги та преференції в податковому законодавстві України та податковому праві ЄС (порівняльний аналіз) // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31 – С. 335-338

7. Пікуля Т. О. Поняття та співвідношення правових пільг та привілеїв / http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vapsv/2010_4/St_13.pdf

8. Пришва Н. Ю. Податкове право: навч. посіб. / Н. Ю. Пришва. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 368 с.

9. Таращенко В. А. Податкові пільги: теоретичні аспекти / Наукові праці НДФІ. – 2009. – Вип. 1(46). – С. 19-26

10. Ткаля О. Теоретичне обґрунтування імунітету як особливої правової категорії / http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Sup/2011_22/Rozdil_1/ 07_Tkalya.pdf

11. Черкес М.Ю. Міжнародне право: Підручник. – К.: Правова єдність, 2009. – 392 с.

33

Запись опубликована в рубрике Право с метками , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *