Тестове завдання (вступне випробування з фаху) ОС “Магістр”, денна форма навчання, спеціальність “правознавство” — 8.03040101, Варіант 1

1. Згідно із Земельним кодексом України землі оздоровчого призначення можуть перебувати:
а) у державній, комунальній та приватній власності;
б) лише у державній та приватній власності;
в) лише у державній та комунальній власності;
г) лише у комунальній та приватній власності.

2. Згідно із Законом України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” відповідальність оператора за ядерну шкоду обмежується сумою, еквівалентною:
а) 50 мільйонам мінімальних заробітних плат за кожний ядерний інцидент, де мінімальна заробітна плата означає розрахункову одиницю, яка використовується для здійснення власних операцій та угод;
б) 50 мільйонам умовних грошових величин за кожний ядерний інцидент, де умовні грошові величини означають розрахункову одиницю, визначену Кабінетом Міністрів України, яка використовується ним для здійснення власних операцій та угод; ‘
в) 50 мільйонам Спеціальних прав запозичення за кожний ядерний інцидент, де Спеціальні права запозичення означають розрахункову одиницю, визначену ‘ Міжнародним валютним фондом, яка використовується ним для здійснення власних операцій та угод;
г) 50 мільйонам ЕКЮ за кожний ядерний інцидент, де ЕКЮ означає розрахункову одиницю, визначену Міжнародним асоціацією з ядерної енергетики, яка використовується ним для здійснення власних операцій та угод.

3. Згідно із Законом України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану” заява про зміну імені, подана у встановленому порядку до дипломатичного представництва або консульської установи України, розглядається у:
а) місячний строк з дня її подання;
б) двомісячний строк з дня її подання;
в) тримісячний строк з дня її подання;
г) шестимісячний строк з дня її подання.

4. Згідно із Законом «Про цінні папери та фондовий ринок» індосамент — це:
а) власник ордерного цінного паперу (його уповноважена особа), який вчиняє індосамент;
б) власник ордерного цінного паперу, який вчиняє індосамент;
в) виписаний на ім’я (найменування) конкретної особи ордерний цінний папір;
г) передавальний напис на ордерному цінному папері, що посвідчує перехід прав на цінний папір та прав за цінним папером до іншої особи в установленому законодавством порядку.

5. Згідно з Бюджетним кодексом України джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України в частині доходів є:
а) 30 відсотків грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;
б) 75 відсотків плати за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, а також 75 відсотків плати за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері державної реєстрації актів цивільного стану;
в) 60 відсотків плати за оприлюднення повідомлення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;
г) кошти, отримані від секретаріату ООН, НАТО, ЄС, ОБСЄ або іншої міжнародної організації за участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.

6. Згідно із Законом “Про мисливське господарство та полювання” у разі неможливості вилучення кабана, як незаконно добутої продукції полювання (зокрема, якщо вона використана порушником в особистих цілях або з його вини стала непридатною для використання), порушник відшкодовує вартість такого кабана, яка обчислюється виходячи з ринкових цін на м’ясо, шкіряну, хутрову та іншу сировину вищого сорту, що діють на час відшкодування, у розмірі (не менш як):
а) м’ясо — 50 кілограмів, шкура — 5 кілограмів;
б) м’ясо — 60 кілограмів, шкура -10 кілограмів;
в) м’ясо — 70 кілограмів, шкура -15 кілограмів;
г) м’ясо — 80 кілограмів, шкура — 20 кілограмів.

7. Згідно із Законом України “Про статус народного депутата України” для роботи з виборцями народному депутату Верховною Радою України встановлюються:
а) щотижня відповідні дні у визначеному порядку;
б) щомісячно відповідні дні у визначеному порядку;
в) кожні півроку відповідні дні у визначеному порядку;
г) щороку відповідні дні у визначеному порядку.

8. Згідно із Законом України “Про прокуратуру” прокурором Генеральної прокуратури України може бути призначений громадянин України, який має:
а) стаж роботи на посаді прокурора не менше п’яти років;
б) стаж роботи на посаді прокурора не менше шести років;
в) стаж роботи на посаді прокурора не менше семи років;
г) стаж роботи на посаді прокурора не менше восьми років.

9. Згідно із Законом У країни “Про акціонерні товариства” публічне акціонерне товариство надсилає повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів фондовій біржі (біржам), на яких це товариство пройшло процедуру лістингу, а також розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів не пізніше ніж за:
а) 7 днів до дати проведення загальних зборів;
б) 10 днів до дати проведення загальних зборів;
в) 14 днів до дати проведення загальних зборів;
г) один місяць до дати проведення загальних зборів.

10. Згідно із Законом «Про цінні папери та фондовий ринок» юридична особа має право розміщувати відсоткові та/або дисконтні облігації на суму, яка:
а) не перевищує двократного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається їй з цією метою третіми особами;
б) не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається їй з цією метою третіми особами;
в) не перевищує чотирикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається їй з цією метою третіми особами;
г) не перевищує десятикратного розміру власного капіталу або розміру -забезпечення, що надається їй з цією метою третіми особами.

11. Згідно із Законом «Про цінні папери та фондовий ринок» облігації (тобто цінний папір, що посвідчує внесення його першим власником грошей, визначає відносини позики між власником облігації та емітентом, підтверджує зобов’язання емітента повернути власникові облігації її номінальну вартість у передбачений проспектом емісії (для державних облігацій України — умовами їх розміщення) строк та виплатити доход за облігацією, якщо інше не передбачено проспектом емісії (для державних облігацій України — умовами їх розміщення) можуть існувати
а) виключно в бездокументарній формі;
б) виключно в документарній формі;
в) в бездокументарній та документарцій формах;
г) в документарній формі, а привілейовані — у бездокументарній формі.

12. Згідно із Законом України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту” повноваженням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, є:
а) визначення у проекті Державного бюджету України обсягів фінансування заходів, що здійснюються на виконання цього Закону;
б) прийняття за пропозицією Кабінету Міністрів України рішення про тимчасовий захист осіб та про припинення тимчасового захисту;
в) прийняття рішень про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, рішень про втрату, позбавлення статусу біженця або додаткового захисту і скасування рішення про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;
г) визначення порядку працевлаштування, навчання, надання особам, щодо яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, медичної допомоги, грошової допомоги, пенсій, інших видів соціального забезпечення.

13. Згідно із Законом України «Про запобігання корупції» виборні особи — це:
а) Президент України, народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови;
б) Президент України, народні депутати України, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови;
в) Президент України, народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад;
г) Президент України, народні депутати України, депутати обласних рад, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

14. Згідно із Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» керівник Апарату Верховної Ради України може бути достроково звільнений з посади Верховною Радою:
а) не менш як однієї третини народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради;
б) не менш як двома третинами народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради;
в) більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради;
г) відкритим поіменним голосуванням народних депутатів.

15. Згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України доступ до автоматизованої системи документообігу суду надається:
а) виключно суддям;
б) суддям та прокурорам, які беруть участь у справі;
в) працівникам апарату відповідного суду відповідно їх функціональним обов’язкам;
г) суддям та працівникам апарату відповідного суду згідно з їх функціональними обов’язками.

16. Згідно з Бюджетним кодексом України програми і проекти, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, підлягають співфінансуванню з місцевих бюджетів на рівні
а) 10 відсотків;
б) 20 відсотків;
в) 30 відсотків;
г) 40 відсотків.

17. Згідно із Законом України “Про електроенергетику” мінігідроелектростанція — це електрична станція, що виробляє електричну енергію за рахунок використання гідроенергії, встановлена потужність якої становить:
а) більше 100 КВт, але не перевищує 1 МВт;
б) більше 200 КВт, але не перевищує 1 МВт;
в) більше 300 КВт, але не перевищує 2 МВт;
г) більше 400 КВт, але не перевищує 2 МВт.

18. Згідно із Законом “Про особисте селянське господарство” майно, яке використовується для ведення особистого селянського господарства, може бути власністю:
а) лише однієї особи;
б) лише спільною частковою власністю його членів;
в) лише спільною сумісною власністю його членів;
г) однієї особи, спільною частковою або спільною сумісною власністю його членів.

19. Згідно із Законом України “Про електроенергетику” у разі порушення енергопостачальником, який здійснює постачання електричної енергії на закріпленій території, умов і правил здійснення ліцензованої діяльності з постачання електричної енергії та інших обов’язківб передбачениз Законом, враховуючи зобов’язання щодо забезпечення захисту прав споживачів електричної енергії та проведення розрахунків за закуплену енергопостачальником електричну енергію, а також із суб’єктом господарської діяльності, який здійснює передачу належної енергопостачальнику електричної енергії, національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, застосовує до такого енергопостачальника такі санкції:
а) лише застереження, штраф;
б) лише призначенця тимчасового керуючого (адміністрації);
в) застереження, штраф, призначення тимчасового керуючого (адміністрації), анулювання ліцензії на здійснення господарської діяльності з постачання електричної енергії на відповідній території;
г) застереження, штраф, призначення тимчасового керуючого (адміністрації), зупинення дії ліцензії на здійснення господарської діяльності з постачання електричної енергії на відповідній території, анулювання ліцензії на здійснення господарської діяльності з постачання електричної енергії на відповідній території.

20. Згідно із Законом України «Про запобігання корупції» не може бути призначена на посаду члена Національного агентства з питань запобігання корупції особа, яка:
а) впродовж одного року до подання заяви на участь у конкурсі на заміщення цієї посади, незалежно від тривалості, входила до складу керівних органів політичної партії;
б) впродовж двох років до подання заяви на участь у конкурсі на заміщення цієї посади входила до складу певної політичної партії;
в) впродовж трьох років до початку конкурсу на заміщення цієї посади, незалежно від тривалості, входила до складу керівних органів політичної партії;
г) впродовж чотирьох років до подання заяви на участь у конкурсі на заміщення цієї посади здійснювала керівництво політичною партією.

21. Згідно із Законом України “Про електроенергетику” “зелений” тариф для об’єктів електроенергетики, введених в експлуатацію до 31 грудня 2024 року, та приватних домогосподарств, договір про купівлю-продаж електричної енергії з якими укладено до 31 грудня 2024 року, не може бути менший за фіксований мінімальний розмір «зеленого» тарифу, який на дату останнього у кожному кварталі засідання національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, перераховується у національну валюту за середнім офіційним валютним курсом Національного банку України:
а) за останніх 10 календарних днів, що передують даті такого засідання;
б) за останніх 30 календарних днів, що передують даті такого засідання;
в) за останніх 60 календарних днів, що передують даті такого засідання;
г) за останніх 90 календарних днів, що передують даті такого засідання.

22. Згідно із Законом України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” виїзд з України іноземцю або особі без громадянства не дозволяється, якщо:
а) відносно нього кримінальне провадження розглядається судом — до винесення обвинувального вироку суду;
б) його засуджено за вчинення злочину — до звільнення від кримінальної відповідальности;.
в) органом досудового слідства винесено постанову визнання його підозрюваним у вчіненні злочину проти основ національної безпеки України — до передачі кримінального провадження в суд;
г) його виїзд суперечить інтересам забезпечення національної безпеки України — до припинення обставин, що перешкоджають виїзду.

23. Згідно із Законом України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту” особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, зобов’язана повідомляти центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, про зміну прізвища, складу сім’ї, сімейного стану, місця проживання, набуття громадянства України або іншої держави, надання притулку або дозволу на постійне проживання в іншій державі протягом:
а) трьох робочих днів;
б) семи робочих днів;
в) десяти робочих днів;
г) чотирнадцяти робочих днів.

24. Згідно із Законом «Про цінні папери та фондовий ринок» індосант — це:
а) власник ордерного цінного паперу (його уповноважена особа), який вчиняє індосамент;
б) власник ордерного цінного паперу, який вчиняє індосамент;
в) виписаний на ім’я (найменування) конкретної особи ордерний цінний папір;
г) передавальний напис на ордерному цінному папері, що посвідчує перехід прав на цінний папір та прав за цінним папером до іншої особи в установленому законодавством порядку.

25. Згідно із Законом України “Про акціонерні товариства” частина привілейованих акцій у розмірі статутного капіталу акціонерного товариства:
а) не може перевищувати 15 відсотків;
б) не може перевищувати 20 відсотків;
в) не може перевищувати 25 відсотків;
г) не може перевищувати 30 відсотків.

26. Згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України під час досудового розслідування виїздне судове засідання може буті проведено для допиту:
а) тяжко хворого свідка та потерпілого;
б) тяжко хворого підсудного, якому повідомлено про місце та час допіту;
в) тяжко хворого обвинуваченого, якому повідомлено про підозру;
г) тяжко хворого підозрюваного, якщо протилежна сторона не перешкоджає проведенню допиту в судовому засіданні

27. Згідно з Бюджетним кодексом України загальний обсяг місцевого боргу та гарантованого Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста боргу (без урахування гарантійних зобов’язань, що виникають за кредитами (позиками) від міжнародних фінансових організацій) станом на кінець бюджетного періоду не може перевищувати:
а) 100 відсотків (для міста Києва — 200 відсотків) середньорічного індикативного прогнозного обсягу надходжень бюджету розвитку (без урахування обсягу місцевих запозичень та капітальних трансфертів (субвенцій) з інших бюджетів), визначеного прогнозом відповідного місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди;
б) 200 відсотків (для міста Києва — 400 відсотків) середньорічного індикативного прогнозного обсягу надходжень бюджету розвитку (без урахування обсягу місцевих запозичень та капітальних трансфертів (субвенцій) з інших бюджетів), визначеного прогнозом відповідного місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди;
в) 300 відсотків (для міста Києва — 600 відсотків) середньорічного індикативного прогнозного обсягу надходжень бюджету розвитку (без урахування обсягу місцевих запозичень та капітальних трансфертів (субвенцій) з інших бюджетів ), визначеного прогнозом відповідного місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди;
г) 400 відсотків (для міста Києва — 800 відсотків) середньорічного індикативного прогнозного обсягу надходжень бюджету розвитку (без урахування обсягу місцевих запозичень та капітальних трансфертів (субвенцій) з інших бюджетів), визначеного прогнозом відповідного місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди.

28. Згідно із Законом України “Про державну службу” з метою набуття практичного досвіду, перевірки професійного рівня і ділових якостей особи, яка претендує на посаду державного службовця, може проводитися стажування у відповідному державному органі терміном:
а) до двох місяців із збереженням заробітної плати за основним місцем роботи;
б) до трьох місяців із збереженням заробітної плати за основним місцем роботи;
в) до шести місяців із збереженням заробітної плати за основним місцем роботи;
г) до одного року із збереженням заробітної плати за основним місцем роботи.

29. Згідно із Законом «Про цінні папери та фондовий ринок» клірингову діяльність за договорами щодо цінних паперів, укладеними на певній фондовій біржі, може провадити:
а) лише одна особа, яка має ліцензію на провадження клірингової діяльності;
б) не менше трьох осіб, які мають ліцензії на провадження клірингової діяльності;
в) виключно п’ять осіб, які мають ліцензії на провадження клірингової діяльності;
г) не більше десяти осіб, які мають ліцензії на провадження клірингової діяльності.

30. Згідно із Законом України “Про звернення громадян” пропозиція (зауваження) громадян — це:
а) звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства;
б) звернення громадян, де висловлюються рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства;
в) звернення громадян, де висловлюються рекомендації щодо діяльності органів влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян;
г) звернення про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, посадових осіб.

31. Згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України судовий розгляд про застосування примусових заходів виховного характеру або про відмову в їх застосуванні завершується:
а) постановленням ухвали про застосування таких заходів або про відмову в їх застосуванні;
б) винесенням постанови, а в разі колегіального розгляду кримінального провадження ухвали про застосування таких заходів або про відмову в їх застосуванні;
в) закриттям кримінального провадження та винесенням постанови, а в разі колегіального розгляду кримінального провадження ухвали про застосування таких заходів або про відмову в їх застосуванні;
г) постановленням окремого судового рішення щодо особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння та потребує застосування таких заходів.

32. Згідно із Законом України “Про прокуратуру” прокурором місцевої прокуратури може бути призначений громадянин України, який має:
а) вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше двох років та володіє державною мовою;
б) вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше трьох років та володіє державною мовою;
в) вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше чотирьох років та володіє державною мовою;
г) вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше п’яти років та володіє державною мовою.

33. Згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України оскарження ухвал слідчого судді здійснюється:
а) протягом трьох днів після закриття відповідного досудового провадження;
б) не пізніше трьох днів з моменту прийняття оскаржуваного рішення;
в) в апеляційному порядку;
г) у касаційному порядку

34. Згідно із Законом України “Про статус народного депутата України” Голова Верховної Ради України, його Перший заступник та заступник забезпечуються приміщенням для проведення офіційних заходів, транспортом, секретаріатом, охороною, а також коштами на представницькі цілі, які:
а) не перевищують 20 відсотків відповідного посадового окладу;
б) не перевищують 30 відсотків відповідного посадового окладу;
в) не перевищують 40 відсотків відповідного посадового окладу;
г) не перевищують 50 відсотків відповідного посадового окладу.

35. Згідно із Законом України “Про прокуратуру” про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади прокурора (крім посади Генерального прокурора України) Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів розміщує відповідну інформацію на своєму офіційному веб-сайті не пізніше ніж за:
а) три дні до проведення конкурсу;
б) сім днів до проведення конкурсу;
в) десять днів до проведення конкурсу;
г) чотирнадцять днів до проведення конкурсу.

36. Згідно із Законом України “Про акціонерні товариства” кількісний склад акціонерів приватного акціонерного товариства не може перевищувати:
а) 100 акціонерів;
б) 150 акціонерів;
в) 200 акціонерів;
г) 250 акціонерів.

37. Згідно із Земельним кодексом України порушення порядку встановлення та зміни цільового призначення земель є підставою для:
а) відмови в державній реєстрації земельних ділянок або визнання реєстрації недійсною;
б) визнання угод щодо земельних ділянок удаваними або незаконними;
в) ліше для визнання державної реєстрациї недийсною;
г) зміни цільового призначення певної земельної дилянкі.

38. Згідно із Законом України “Про звернення громадян” заява громадян — це:
а) звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності;
б) звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності;
в) звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства в діяльності підприємств, установ, організацій, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб;
г) звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

39. Згідно із Законом України “Про комітети Верховної Ради України” про зміни до розкладу засідань комітету голова комітету повідомляє його членів:
а) не пізніш як за три дні до засідання в період між пленарними засіданнями Верховної Ради України і не пізніш як за три дни в період, коли проводяться пленарні засідання;
б) не пізніш як за чотири дні до засідання в період між пленарними засіданнями Верховної Ради України і не пізніш як за двадцять чотири години в період, коли проводяться пленарні засідання;
в) не пізніш як за сім днів до засідання в період між пленарними засіданнями Верховної Ради України і не пізніш як за один день в період, коли проводяться пленарні засідання;
г) не пізніш як за десять до засідання в період між пленарними засіданнями Верховної Ради України і не пізніш як за двадцять чотири години в період, коли проводяться пленарні засідання.

40. Згідно із Законом України “Про комітети Верховної Ради України” мінімальна та максимальна кількість осіб, які можуть входити до складу одного комітету, визначається:
а) постановою Верховної Ради України;
б) законом;
в) на першому засіданні Верховної Ради України;
г) постановою профільного комітету Верховної Ради України.

41. Згідно із Законом України “Про судовий збір” ставка судового збору за подання до адміністративного суду адміністративного позову немайнового характеру становіть:
а) 0,05 розміру мінімальної заробітної плати;
б) 0,06 розміру мінімальної заробітної плати;
в) 0,07 розміру мінімальної заробітної плати;
г) 0,08 розміру мінімальної заробітної плати.

42. Згідно із Законом України “Про державну’ службу” у разі виходу на пенсію державні службовці користуються умовами щодо комунально-побутового обслуговування, передбаченими цим Законом, якщо їх стаж державної служби становить:
а) не менше 10 років;
б) не менше 15 років;
в) понад 20 років;
г) не менше 20 років.

43. Згідно із Законом України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту” біженцем вважається:
а) особа, яка не є громадянином України і внаслідок обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства (підданства ), належності до певної соціальної групи або політичних переконань перебуває за межами країни своєї громадянської належності та не може користуватися захистом цієї країни або не бажає користуватися цим захистом -внаслідок таких побоювань, або, не маючи громадянства (підданства) і перебуваючи за межами країни свого попереднього постійного проживання, не може чи не бажає повернутися до неї внаслідок зазначених побоювань;
б) особа, яка не є громадянином України і внаслідок обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за політичними переконанями перебуває понад один рік за межами країни своєї громадянської належності та не може користуватися захистом цієї країни або не бажає користуватися цим захистом внаслідок таких побоювань, або, не маючи громадянства (підданства) і перебуваючи за межами країни свого попереднього постійного проживання, не може чи не бажає повернутися до неї внаслідок зазначених побоювань;
в) особа, яка є позбавленою громадянства і внаслідок переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до певної соціальної групи або політичних переконань перебуває понад два роки за межами країни своєї громадянської належності та не може користуватися захистом цієї країни або не бажає користуватися цим захистом внаслідок таких побоювань, або, не маючи громадянства (підданства) і перебуваючи за межами країни свого попереднього постійного проживання, не може чи не бажає повернутися до неї внаслідок зазначених побоювань;
г) особа, яка є іноземцем і внаслідок обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до певної соціальної групи або політичних переконань перебуває понад три роки за межами країни своєї громадянської належності та не може користуватися захистом цієї країни або не бажає користуватися цим захистом внаслідок таких побоювань, або, не маючи громадянства (підданства) і перебуваючи за межами країни свого попереднього постійного проживання, не може чи не бажає повернутися до неї внаслідок зазначених побоювань.

44. Згідно із Законом України “Про державну службу” максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною):
а) встановлюється у розмірі 5 прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність;
б) не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність;
в) встановлюється у розмірі 5 прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність на одну третину;
г) не може перевищувати 15 прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.

45. Згідно із Законом “Про мисливське господарство та полювання” з метою охорони мисливських угідь користувачі угідь створюють єгерську службу з розрахунку:
а) не менш як один єгер на одну тисячу гектарів лісових або п’ять тисяч гектарів польових чи водно-болотних мисливських угідь;
б) не менш як один єгер на п’ять тисяч гектарів лісових або десять тисяч гектарів польових чи водно-болотних мисливських угідь;
в) не менш як один єгер на сім тисяч гектарів лісових або дванадцять тисяч гектарів польових чи водно-болотних мисливських угідь;
г) не менш як один єгер на п’ятнадцять тисяч гектарів лісових або двадцять тисяч гектарів польових чи водно-болотних мисливських угідь.

46. Згідно із Законом «Про цінні папери та фондовий ринок» емітентом казначейських зобов’язань України виступає держава в особі:
а) Кабінету Міністрів України;
б) Міністерства фінансів України за дорученням Кабінету Міністрів України;
в) Міністерства економіки України за дорученням Кабінету Міністрів України;
г) Міністерства економіки за погодженням з міністерством фінансів України.

47. Згідно із Законом України “Про судовий збір” ставка судового збору за подання до господарського суду заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами становить:
а) 50 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, а у разі подання позовної заяви майнового характеру — 50 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми;
б) 60 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, а у разі подання позовної заяви майнового характеру — 60 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми;
в) 70 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, а у разі подання позовної заяви майнового характеру — 50 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми;
г) 2 розміри мінімальної заробітної плати.

48. Згідно із Законом України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” підставою для видачі посвідки на тимчасове проживання у випадку, коли іноземці та особи без громадянства, які відповідно до закону прибули в Україну для працевлаштування та отримали посвідку на тимчасове проживання, вважаються такими, які на законних підставах перебувають на території України на період роботи в Україні, є:
а) заява іноземця або особи без громадянства, дійсний поліс медичного страхування, подання відповідної філії або представництва іноземного банку в Україні та копія свідоцтва про акредитацію філії або представництва;
б) є заява іноземця або особи без громадянства, дійсний поліс медичного страхування, дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства (крім іноземців та осіб без громадянства, які згідно із законодавством України мають право на працевлаштування без отримання такого дозволу) та зобов’язання роботодавця повідомити центральні органи виконавчої влади, що забезпечують реалізацію державної політики у сферах міграції, зайнятості населення та трудової міграції про дострокове розірвання чи припинення трудового договору (контракту) з таким іноземцем або особою без громадянства;
в) заява іноземця або особи без громадянства, дійсний поліс медичного страхування, подання відповідного представництва іноземного ..суб’єкта господарювання в Україні та копія свідоцтва про реєстрацію такого представництва;
г) заява іноземця або особи без громадянства, подана після завершення граничного терміну тримання у пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, а також висновок центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, про неможливість примусового видворення з України іноземця або особи без громадянства з причин відсутності проїзного документа, транспортного сполучення з країною походження іноземця або особи без громадянства або з причин, що не залежать від таких осіб, після завершення дванадцятимісячного строку тримання в пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території України, або якщо технічну неможливість здійснити примусове видворення іноземця було з’ясовано раніше.

49. Згідно із Законом Україні «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» допомога по безробіттю виплачується:
а) не рідше ніж два рази на місяць, а за згодою безробітного — один раз на місяць у порядку, встановленому відповідно до частини сьомої статті 23 цього Закону;
б) не рідше ніж три рази на місяць, а за згодою безробітного — один раз на півроку у порядку, встановленому відповідно до частини сьомої статті 23 цього Закону;
в) не рідше ніж один раз на півроку, а за згодою безробітного — два разі на півроку у порядку, встановленому відповідно до частини сьомої статті 23 цього Закону;
г) не рідше ніж два рази на півроку, а за згодою безробітного — один раз на рік у порядку, встановленому відповідно до частини сьомої статті 23 цього Закону

50. Згідно із Законом України “Про державну службу” для присвоєння чергового рангу в межах відповідної категорії посади державний службовець повинен успішно відпрацювати на займаній посаді:
а) один рік;
б) два роки;
в) три роки;
г) чотири роки.

51. Згідно із Законом України “Про виконавче провадження” посвідчення комісій по трудових спорах, постанови судів у справах про адміністративні правопорушення та постанови органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення можуть бути пред’явлені до виконання протягом:
а) одного місяця;
б) трьох місяців;
в) шести місяців;
г) одного року.

52. Згідно з Бюджетним кодексом України до доходів загального фонду Державного бюджету України належать:
а) 50 відсотків рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування;
б) 60 відсотків податку на прибуток підприємств {крім податку на прибуток підприємств державної власності, що зараховується до державного бюджету в повному обсязі);
в) 40 відсотків рентної плати за спеціальне використання водних ресурсів;
г) 30 відсотків екологічного податку.

53. Згідно із Законом України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” ядерними установкими і об’єктами, призначеними для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення сховища, є сховища, призначені для зберігання відпрацьованого ядерного палива або високоактивних радіоактивних відходів з проектним терміном зберігання:
а) понад 30 років (крім установок, включених до технологічного циклу ядерної установки);
б) понад 10 років (крім установок, включених до технологічного циклу ядерної установки);
в) понад 40 років (в тому числі дослідницькі ядерні реактори);
г) понад 5 років (в тому числі, включених до технологічного циклу ядерної установки).

54. Згідно із Законом “Про мисливське господарство та полювання” сезон полювання — це:
а) період року (конкретна дата початку та закінчення), протягом якого дозволяється полювання на певний вид мисливських тварин;
б) період доби (конкретна дата початку та закінчення), що починається за годину після сходу сонця і закінчується за годину до заходу сонця;
в) період року (конкретна дата початку та закінчення), протягом якого дозволяється оцінка та інвентаризація типів мисливських угідь, видового, кількісного та якісного складу мисливських тварин певного господарства або окремого регіону, розроблення (з урахуванням природних та економічних умов) режиму ведення мисливського господарства з визначенням заходів щодо охорони, раціонального використання, відтворення мисливських тварин, збереження та поліпшення стану угідь;
г) період року (конкретна дата початку та закінчення ), протягом якого дозволяється вилучення (відстріл та відлов) диких тварин, що перебувають у стані природної волі, у тому числі за умови, що їх чисельність на конкретній території загрожує життю та здоров’ю людей, свійських тварин, завдає значних збитків сільському, лісовому чи мисливському господарству, порушує природний баланс видів, загрожує існуванню інших видів диких тварин.

55. Згідно із Земельним кодексом України сільськогосподарським підприємствам, установам та організаціям, крім державних і комунальних, землі сільськогосподарського призначення можуть належати:
а) на праві користування;
б) на праві строкового користування;
в) на праві власності;
г) на праві користування або на праві власності

56. Згідно із Законом України “Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” у разі коли потерпілому одночасно із щомісячною страховою виплатою призначено пенсію по інвалідності у зв’язку з одним і тим самим нещасним випадком, їх сума:
а) не повинна перевищувати середньомісячний заробіток, який потерпілий мав до ушкодження здоров’я;
б) не повинна перевищувати місячну заробітну плату, яку потерпілий мав до ушкодження здоров’я;
в) не повинна перевищувати заробітну плату за останні півроку, яку потерпілий мав до ушкодження здоров’я;
г) не повинна перевищувати заробіток за останній рік, який потерпілий мав до ушкодження здоров’я

57. Згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України граничний розмір витрат, пов’язаних із зберіганням і пересиланням речей і документів, встановлюється:
а) Верховним Судом України;
б) Верховною Радою України;
в) у вироку суду;
г) Кабінетом Міністрів України

58. Згідно із Законом «Про цінні папери та фондовий ринок» середньострокові казначейські зобов’язання України можуть бути:
а) від одного до трьох років;
б) від двох до чотирьох років;
в) від одного до п’яти років;
г) від одного до чотирьох років.

59. Згідно із Законом України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” у разі прийняття рішення про добровільне повернення іноземцю та особі без громадянства видається довідка про особу, яка добровільно повертається. Ця довідка є підставою для тимчасового перебування іноземця та особи без громадянства на території України на строк до завершення процедури добровільного повернення. У разі завершення процедури добровільного повернення така довідка вилучається або визнається недійсною. Прічому строк здійснення процедури добровільного повернення не повинен перевищувати:
а) 14 днів;
б) 30 днів;
в) 60 днів;
г) 90 днів.

60. Згідно із Законом України “Про судовий збір” ставка судового збору за подання до суду касаційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до касаційної скарги на рішення суду становить:
а) 50 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги, а у разі подання позовної заяви майнового характеру — 50 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми;
б) 60 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги, а у разі подання позовної заяви майнового характеру — 60 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми;
в) 70 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги, а у разі подання позовної заяви майнового характеру — 70 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми;
г) 2 відсотки ціни позову, але не менше 1,5 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 60 розмірів мінімальних заробітних плат.

61. Згідно із Законом України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” іноземець або особа без громадянства можуть бути примусово повернуті в країну походження або третю країну. У рішенні про примусове повернення зазначається строк, протягом якого іноземець або особа без громадянства повинні виїхати з України. Зазначений строк не повинен перевищувати:
а) 7 днів з дня отримання повідомлення про прийняте рішення;
б) 14 днів з дня отримання повідомлення про прийняте рішення; .
в) 30 днів з дня прийняття рішення;
г) 60 днів з дня прийняття рішення.

62. Згідно із Законом України “Про Регламент Верховної Ради України” за загальним правилом (не в тому випадку, колі продовження пленарного засідання планується після 18.00 години) пленарне засідання Верховної Ради може бути продовжено головуючим на пленарному засіданні понад визначений у частині третій цієї статті час не більш як на:
а) 10 хвилин;
б) 15 хвилин;
в) 20 хвилин;
г) 30 хвилин.

63. Згідно із Законом України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” залучення транспортних засобів під час мобілізації здійснюється військовими комісаріатами на підставі рішень місцевих державних адміністрацій, які оформлюються відповідними розпорядженнями. Приймання-передача транспортних засобів, залучених під час мобілізації, та їх повернення після оголошення демобілізації здійснюються на підставі актів приймання-передачі, в яких зазначаються відомості про власників, технічний стан, залишкову (балансову) вартість та інші необхідні відомості, що дають змогу ідентифікувати транспортні засоби. Повернення транспортних засобів власнику здійснюється протягом:
а) 10 календарних днів з моменту оголошення демобілізації;
б) 14 календарних днів з моменту оголошення демобілізації;
в) 30 календарних днів з моменту оголошення демобілізації;
г) 60 календарних днів з моменту оголошення демобілізації.

64. Згідно із Законом “Про мисливське господарство та полювання” особам, які виявили і вилучили незаконно добуту продукцію полювання, може бути видано як винагороду безоплатно:
а) до 20 відсотків м’яса копитних тварин;
б) до 30 відсотків м’яса копитних тварин, а також пернату дичину, кролів диких, зайців-русаків та м’ясо інших їстівних хутрових звірів;
в) до 40 відсотків м’яса копитних тварин, а також пернату дичину, кролів диких, зайців-русаків та м’ясо інших їстівних хутрових звірів;
г) до 50 відсотків м’яса копитних тварин, а також пернату дичину, кролів диких, зайців-русаків та м’ясо інших їстівних хутрових звірів.

65. Згідно із Законом Україні «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»:
а) допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю виплачується в розмірі 100 відсотків середнього заробітку (оподатковуваного доходу). При цьому перші п’ять днів тимчасової непрацездатності оплачуються власником або уповноваженим ним органом за рахунок коштів підприємства, установи, організації;
б) допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю виплачується в розмірі 200 відсотків середнього заробітку (оподатковуваного доходу). При цьому перші десять днів тимчасової непрацездатності оплачуються власником або уповноваженим ним органом за рахунок коштів підприємства, установи, організації;
в) допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю виплачується в розмірі 300 відсотків середнього заробітку (оподатковуваного доходу). При цьому перші 14 днів тимчасової непрацездатності оплачуються власником або уповноваженим ним органом за рахунок коштів підприємства, установи, організації;
г) допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю виплачується в розмірі 350 відсотків середнього заробітку (оподатковуваного доходу). При цьому першій мисяць тимчасової непрацездатності оплачуються власником або уповноваженим ним органом за рахунок коштів підприємства, установи, організації

66. Згідно із Законом України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” фінансування поводження з радіоактивними відходами після того, як вони перейшли у власність держави, здійснюється за рахунок:
а) Кабінету Міністрів України;
б) Державного управління з електроенергетики;
в) Державної служби з використання ядерної енергії та радіаційну;
г) Державного фонду поводження з радіоактивними відходами.

67. Згідно із Законом України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту” посвідченням біженця є:
а) свідоцтво, що посвідчує особу та підтверджує факт визнання її біженцем в Україні і є дійсним для реалізації прав та виконання обов’язків, передбачених цим Законом та іншими законами України;
б) довідка, що посвідчує особу її отрімувача та підтверджує факт визнання її біженцем в Україні і є дійсним для реалізації прав та виконання обов’язків, передбачених цим Законом та іншими законами України;
в) що посвідчує особу його власника та підтверджує факт визнання його біженцем в Україні і є дійсним для реалізації прав та виконання обов’язків, передбачених цим Законом та іншими законами України
г) паспортний документ, що посвідчує особу його власника та підтверджує факт визнання його біженцем в Україні і є дійсним для реалізації прав та виконання обов’язків, передбачених цим Законом та іншими законами України.

68. Згідно із Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” рішення уповноваженого органу про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики підлягає виконанню органом виконавчої влади, щодо регуляторного акта якого було прийнято це рішення:
а) у десятиденний строк з дня прийняття такого рішення;
б) у чотирнадцятиденний строк з дня прийняття такого рішення;
в) у місячний строк з дня прийняття такого рішення;
г) у двомісячний строк з дня прийняття такого рішення.

69. Згідно із Законом України “Про судовий збір” ставка судового збору за подання до суду позовної заяви про відшкодування моральної шкоди з ціною позову до 5 розмірів мінімальної заробітної плати (у справі про захист честі та гідності фізичної особи, ділової репутації фізичної або юридичної особи) становіть:
а) 0,1 розміру мінімальної заробітної плати;
б) 0,2 розміру мінімальної заробітної плати;
в) 0,5 розміру мінімальної заробітної плати;
г) 1 відсоток ціни позову.

70. Згідно із Земельним кодексом України земельні ділянки, призначені для ведення особистого селянського господарства, можуть передаватися громадянами:
а) у користування юридичним особам України і використовуватися ними для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства без зміни цільового призначення цих земельних ділянок;
б) у власність юридичним особам України для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства без зміни цільового призначення цих земельних ділянок;
в) у користування юридичним особам України і використовуватися ними для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства;
г) у власність юридичним особам України для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства

71. Згідно із Законом України “Про судовий збір” ставка судового збору за подання до адміністративного суду апеляційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення суду становить:
а) 50 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, а у разі подання позовної заяви майнового характеру — 50 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми;
б) 60 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, а у разі подання позовної заяви майнового характеру — 60 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми;
в) 70 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, а у разі подання позовної заяви майнового характеру — 70 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми;
г) 80 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, а у разі подання позовної заяви майнового характеру — 80 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми.

72. Згідно із Законом України «Про запобігання корупції» антикорупційна стратегія реалізується шляхом виконання державної програми, яка розробляється Національним агентством з питань запобігання корупції та затверджується:
а) Президентом України;
б) Кабінетом Міністрів України;
в) Верховною Радою України;
г) Верховною Радою України на підставі подання Президента України.

73. Згідно із Законом України “Про звернення громадян” звернення громадян розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення:
а) невідкладно, але не пізніше десяти днів від дня їх отримання;
б) невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання;
в) не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання;
г) не пізніше одного місяця від дня їх отримання;

74. Згідно із Законом Україні «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» страхові внески нараховуються:
а) в межах граничної суми заробітної плати (доходу ), що встановлюється Кабінетом Міністрів України та є розрахунковою величиною при обчисленні страхових виплат;
б) в межах граничної суми заробітної плати (доходу) за останні півроку, що візначена на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України та є розрахунковою величиною при обчисленні заробітної платі;
в) в межах граничної суми страховіх віплат за останний місяць, що встановлюється Кабінетом Міністрів України та є розрахунковою величиною при обчисленні заробітної плати;
г) в межах граничної суми розрахованої сумі страхових виплат, що встановлюється Кабінетом Міністрів України та є грошовою величиною при обчисленні страхових виплат

75. Згідно із Законом України “Про прокуратуру” прокурором вищого рівня є:
а) керівник місцевої прокуратури чи його перший заступник або заступник відповідно до розподілу обов’язків;
б) керівник регіональної прокуратури та його заступник відповідно до розподілу обов’язків;
в) керівник військової регіональної прокуратури чи його перший заступник або заступник відповідно до розподілу обов’язків;
г) перший заступник регіонального прокурора або заступник відповідно до розподілу обов’язків.

76. Згідно із Законом України “Про Регламент Верховної Ради України” Верховної Ради про призначення на посаду чи звільнення з посади керівника Апарату Верховної Ради України приймається:
а) не менш як однієї третини народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради;
б) не менш як двома третинами народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради;
в) більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради;
г) відкритим поіменним голосуванням народних депутатів.

77. Згідно із Законом України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту” рішення про втрату або позбавлення статусу біженця або додаткового захисту чи скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, приймається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, за поданням уповноважених посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, протягом місяця з дня отримання подання та його особової справи. Строк прийняття рішення може бути продовжено керівником центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, але:
а) не більш як до одного місяця;
б) не більш як до трьох місяців;
в) не більш як до шести місяців;
г) не більш як до одного року.

78. Згідно із Законом України “Про акціонерні товариства” загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням товариства, крім випадків, коли:
з) на день скликання загальних зборів 50 відсотками акцій товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи;
б) на день скликання загальних зборів 75 відсотками акцій товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи;
в) на день скликання загальних зборів 100 відсотками акцій товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації;
г) на день скликання загальних зборів 150 відсотками акцій товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

79. Згідно із Законом України “Про Регламент Верховної Ради України” стенограма відкритих пленарних засідань Верховної Ради до її редагування розміщується на офіційному веб-сайті Верховної Ради:
а) не пізніше наступного дня після пленарного засідання, після редакційного опрацювання оформляється в тижневий строк і підписується керівником Апарату Верховної Ради;
б) не пізніше трьох днів після пленарного засідання, після редакційного опрацювання оформляється в двотижневий строк і підписується керівником Апарату Верховної Ради;
в) не пізніше тижневого строку після пленарного засідання, після редакційного опрацювання оформляється в тритижневий строк і підписується керівником Апарату Верховної Ради;
г) не пізніше десяти днів після пленарного засідання, після редакційного опрацювання оформляється в двадцятиденний строк і підписується керівником Апарату Верховної Ради.

80. Згідно із Законом України “Про військово-цивільні адміністрації” структуру і штатний розпис військово-цивільних адміністрацій населених пунктів затверджує:
а) Президент України за поданням керівника Служби безпеки України;
б) Верховна Рада України за поданням Президента України;
в) керівник Служби безпеки України за поданням керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України ;
г) керівник Антитерористичного центру при Службі безпеки України за поданням керівника відповідної військово-цивільної адміністрації.

81. Згідно із Законом України “Про державну службу” якщо інваліду І або II групи було встановлено III групу інвалідності, то в разі наступного визнання його інвалідом І або II групи право на отримання раніше призначеної пенсії на умовах, передбачених цим Законом, поновлюється з дня встановлення І або П групи інвалідності за умови, якщо після припинення виплати пенсії минуло:
а) два роки;
б) три роки;
в) не більше чотирьох років;
г) не більше п’яти років.

82. Згідно із Законом «Про цінні папери та фондовий ринок» діяльність фондової біржі зупиняється:
а) Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, якщо кількість її членів стала меншою за 20;
б) Міністерством фінансів України за поданням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, якщо кількість членів фондової біржі стала меншою за 25;
в) Міністерством економіки України за поданням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, якщо кількість членів фондової біржі стала меншою за 30;
г) Кабінетом Міністрів України за поданням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, якщо кількість членів фондової біржі стала меншою за 35.

83. Згідно із Законом України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану” у разі народження дитини мертвою державна реєстрація проводиться:
а) не пізніше одного місяця з дня її народження;
б) не пізніше чотирнадцяти днів з дня її народження;
в) не пізніше трьох днів з дня її народження;
г) не пізніше семи днів з дня її народження.

84. Згідно із Законом України “Про акціонерні товариства” акціонери приватного акціонерного товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього товариства, діє протягом: .
а) одного місяця з дня отримання товариством повідомлення акціонера про намір продати акції, якщо коротший строк не передбачено статутом товариства;
б) двох місяців з дня отримання товариством повідомлення акціонера про намір продати акції, якщо коротший строк не передбачено статутом товариства;
в) трьох місяців з дня повідомлення товариством акціонера про намір продати акції, якщо коротший строк не передбачено статутом товариства;
г) шести місяців з дня повідомлення товариством акціонера про намір продати акції, якщо коротший строк не передбачено статутом товариства.

85. Згідно із Законом “Про мисливське господарство та полювання” площа мисливських угідь, що надаються користувачеві, повинна становити:
а) не менше 1 тисяч гектарів, але не більше ніж 15 відсотків від загальної площі мисливських угідь Автономної Республіки Крим, області та м. Севастополя;
б) не менше 2 тисяч гектарів, але не більше ніж 25 відсотків від загальної площі мисливських угідь Автономної Республіки Крим, області та м. Севастополя;
в) не менше 3 тисяч гектарів, але не більше ніж 35 відсотків від загальної площі мисливських угідь Автономної Республіки Крим, області та м. Севастополя;
г) не менше 4 тисяч гектарів, але не більше ніж 45 відсотків від загальної площі мисливських угідь Автономної Республіки Крим, області та м. Севастополя.

86. Згідно із Законом України “Про звернення громадян” особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території, мають право на подання звернення:
а) таке ж саме як і громадяни України;
б) таке ж саме як і громадяни України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами;
в) згідно з порядком, передбаченим міжнародними договорами;
г) таке ж саме як і громадяни України, якщо таке звернення стосується їх перебування на території України.

87. Згідно із Законом України “Про використання земель оборони” уздовж державного кордону України встановлюється:
а) смуга державного кордону;
б) прикордонна смуга, в межах якої діє особливий режим використання земель;
в) прикордонна смуга, в межах якої не застосовується особливий режим використання земель;
г) смуга, в межах якої діє особливий режим використання прикордонних земель

88. Згідно із Законом України “Про статус народного депутата України” обшук, затримання народного депутата чи огляд особистих речей і багажу, транспорту, жилого чи службового приміщення народного депутата, а також порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції та застосування інших заходів, що відповідно до закону обмежують права і свободи народного депутата, допускаються лише у разі, коли:
а) Верховною Радою України надано згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності;
б) Верховною Радою України надано згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо;
в) Верховною Радою України на підставі подання Генерального прокурора України, визначено, що іншими способами одержати інформацію неможливо;
г) Верховною Радою України на підставі подання Генерального прокурора України надано згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності.

89. Згідно із Земельним кодексом України резервний фонд земель перебуває:
а) у державній власності і призначається для подальшого перерозподілу та використання за цільовим призначенням;
б) у державній або комунальній власності і призначається для подальшого використання за цільовим призначенням;
в) у державній або комунальній власності і призначається для подальшого перерозподілу та використання за цільовим призначенням;
г) у комунальній власності і призначається для подальшого перерозподілу та використання за цільовим призначенням

90. Згідно із Законом України “Про акціонерні товариства” наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства або про відмову в такому скликанні протягом:
а) 7 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання;
б) 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання;
в) 14 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання;
г) одного місяця з дня отримання вимоги про їх скликання.

91. Згідно із Законом України “Про державну службу” до службовців, крім дисциплінарних стягнень, передбачених чинним законодавством про працю України, можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:
а) попередження про неповну службову відповідність, а також затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду;
б) оголошення неповної службової відповідності, а також затримка до двох років у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду;
в) попередження про неповну службову відповідність, а також затримка до трьох років у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду;
г) оголошення неповної службової відповідності, а також затримка до чотирьох років у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.

92. Згідно із Законом України “Про статус народного депутата України” право на отримання коштів для компенсації вартості оренди (винайму) житла або готельного номера мають народні депутати:
а) не забезпечені житлом, і місце їх проживання, відповідно до його реєстрації, знаходиться у місті Києві;
б) не забезпечені житлом у місті Києві, і місце їх проживання, відповідно до його реєстрації, знаходиться на відстані понад 10 км від меж міста Київ;
в) не забезпечені житлом у місті Києві, і місце їх проживання, відповідно до його реєстрації, знаходиться на відстані понад 20 км від меж міста Київ;
г) не забезпечені житлом у місті Києві, і місце їх проживання, відповідно до його реєстрації, знаходиться на відстані понад 30 км від меж міста Київ

93. Відповідно до ст. 25 Закону України «Про землеустрій» видом документації із землеустрою не є:
а) проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць;
б) проекти землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій;
в) проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок;
г) проекти земельно-господарського устрою населених пунктів.

94. Визначити, яка з перелічених нижче правових можливостей, що до набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2016 року, не допускаються, не передбачена п. 15 Перехідних положень Земельного кодексу України:
а) купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб;
б) купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, крім передачі їх у спадщину, обміну земельної ділянки на іншу земельну ділянку відповідно до закону та вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних потреб, а також крім зміни цільового призначення (використання) земельних ділянок з метою їх надання інвесторам — учасникам угод про розподіл продукції для здійснення діяльності за такими угодами;
в) купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних часток (паїв), крім передачі їх у спадщину;
г) внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств.

95. Серед принципів земельного законодавства згідно зі ст. 5 Земельного кодексу України не зазначено наступний:
а) пріоритету вимог екологічної безпеки;
б) забезпечення гарантій прав на землю;
в) забезпечення використання земель за цільовим призначенням;
г) забезпечення раціонального використання та охорони земель.

96. Обов’язковій державній експертизі землевпорядної документації відповідно до ст. 9 Закону У країни «Про державну експертизу землевпорядної документації» не підлягають:
а) схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць;
б) загальнодержавні і регіональні програми використання та охорони земель;
в) проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць;
г) проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів.

97. Відповідно до ст. 10 Закону України «Про Державний земельний кадастр» об’єктами Державного земельного кадастру не є:
а) землі в межах державного кордону України;
б) землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць;
в) обмеження у використанні земель;
г) обтяження у використанні земель.

98. Формування земельної ділянки як об’єкта цивільних прав здійснюється за технічною документацією із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку, на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про надання або передачу земельної ділянки у власність або надання в користування, у тому числі на умовах оренди, якщо:
а) така технічна документація відповідає вимогам Закону України «Про землеустрій» від 22 травня 2003 року;
б) така технічна документація відповідає вимогам Законів України «Про землеустрій» від 22 травня 2003 року та «Про Державний земельний кадастр» від 7 липня 2011 року;
в) така технічна документація була розроблена до 1 січня 2002 року;
г) така технічна документація була розроблена до 1 січня 2013 року.

99. Поземельна книга є документом Державного земельного кадастру, який містить такі відомості про земельну ділянку:
а) кадастровий номер, площу, місцезнаходження, склад угідь, цільове призначення, експертну оцінку, відомості про обтяження у використанні земельної ділянки, відомості про межі частини земельної ділянки, на яку поширюється дія сервітуту, договору суборенди земельної ділянки, кадастровий план земельної ділянки, дату державної реєстрації земельної ділянки, інформацію про документацію із землеустрою, на підставі якої здійснена державна реєстрація земельної ділянки, а також внесені зміни до цих відомостей, інформацію про власників (користувачів) земельної ділянки відповідно до даних про зареєстровані речові права у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, дані про бонітування ґрунтів;
б) кадастровий номер, площу, місцезнаходження, склад угідь, цільове призначення, нормативну грошову оцінку, відомості про обмеження у використанні земельної ділянки, відомості про межі частини земельної ділянки, на яку поширюється дія сервітуту, план зонування земельної ділянки, дату державної реєстрації прав на земельну ділянку, інформацію про документацію із землеустрою, на підставі якої здійснена державна реєстрація земельної ділянки, а також внесені зміни до цих відомостей, інформацію про власників (користувачів) земельної ділянки відповідно до даних про зареєстровані речові права у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, дані про бонітування ґрунтів;
в) кадастровий номер, площу, місцезнаходження, склад угідь, цільове призначення, нормативну грошову оцінку, відомості про обмеження у використанні земельної ділянки, відомості про межі частини земельної ділянки, на яку поширюється дія сервітуту, договору суборенди земельної ділянки, кадастровий план земельної ділянки, дату державної реєстрації земельної ділянки, інформацію про документацію із землеустрою, на підставі якої здійснена державна реєстрація земельної ділянки, а також внесені зміни до цих відомостей, інформацію про власників (користувачів) земельної ділянки відповідно до даних про зареєстровані речові права у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, дані про бонітування Грунтів;
г) кадастровий,номер, площу, місцезнаходження, склад угідь, цільове призначення, нормативну грошову оцінку, відомості про обмеження у використанні земельної ділянки, відомості про межі частини земельної ділянки, на яку поширюється дія, емфітевзису та суперфіцію, кадастровий план земельної ділянки, інформацію про документацію із землеустрою, на підставі якої здійснена державна реєстрація земельної ділянки, а також внесені зміни до цих відомостей, інформацію про власників (користувачів) земельної ділянки відповідно до даних про зареєстровані речові права у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

100. Індустріальні парки створюються на земельних ділянках площею:
а) не більше 100 гектарів;
б) не більше 700 гектарів;
в) не менше 10 гектарів і не більше 500 гектарів;
г) не менше 15 гектарів і не більше 700 гектарів.

Запись опубликована в рубрике Учеба с метками , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий